Laatste status verlengde Velostrada

Verlengde Velostrada

erlengde Velostrada afbeelding fietsbel najaar 2019

In de Fietsbel najaar 2019 is een artikel verschenen van Ruben van der Vet. Het eerste artikel is terug te lezen in de Fietsbel voorjaar 2019.

In de vorige editie van de Fietsbel is een korte update gegeven over de laatste status van de metropolitane fietsroute Verlengde Velostrada. Dit stuk bouwt daarop voort.

De huidige stand van zaken:
· Velostrada vanuit Leiden stopt bij station Mariahoeve
· Populierendreef is af
· Schipholboog is af
· Verlengde Velostrada stopt bij gemeentegrens bij de Kinderboerderij.

Nog te doen:
· Kruising Hofzichtlaan
· Tunnel onder de RandstadRail door
· Nicolaas Beetslaan
· Laan van NOI & van Alphen straat
· Von Geusaustraat & de verbinding onder de sporen door naar Bink 36
· Connectie naar en over de Trekvliet
· Connectie van de Trekvliet naar Den Haag HS
· Wellicht doortrekken naar Den Haag Moerwijk

Nicolaas Beetslaan

De eerdere twijfels over het tracé van de FB LV (Fietsersbond Leidschendam-Voorburg) zijn sinds de vorige update weggenomen. Het is nu duidelijk dat het tracé aan de oostzijde van de spoorlijn de beste optie is voor alle betrokken partijen. Het tracé aan de westzijde van de spoorlijn loopt op meerdere punten vast en kan niet de kwaliteit bieden die de oostzijde van de spoorlijn wel kan bieden.

De nog uit te voeren trajecten kunnen het beste besproken worden in 3 delen:
1. De Trekvliet, Binkhorst en de aansluiting naar Laan van NOI (meest grondgebied Den Haag)
2. De verbinding van de Schipholboog naar station Laan van NOI (grondgebied LV)
3. De kruising met de Hofzichtlaan (grondgebied LV)

erlengde Velostrada afbeelding fietsbel najaar 2019

De gemeente Den Haag komt bij punt 1 met het project Velostrada in aanmerking voor een Rijksbijdrage door het amendement Hoogland. Daarnaast is het mogelijk subsidie aan te vragen bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en/of de Provincie Zuid – Holland. Bovenstaande geeft de prioriteit van de ontwikkeling van de Binkhorst én de Verlengde Velostrada aan. De subsidieaanvraag is nog niet gedaan, omdat de benodigde investeringen en maatregelen nog niet duidelijk zijn.
Het Rijk, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg hebben in juli 2019 het realisatieplan No-Regretpakket CID Binckhorst vastgesteld. De in dit programma omschreven maatregelen worden nu door de betrokken overheden verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor de Verlengde Velostrada.
Op dit moment is de gemeente Den Haag dus bezig met het ontwerp van de Verlengde Velostrada over de Trekvliet en het opstarten van het project voor het traject van de Binkhorstlaan naar de van Geusastraat. De nieuwe fietsverbinding kruist hier twee barrières, het spooremplacement richting Utrecht en de Rijksweg A12. Voor deze projecten is nog geen planning voorhanden.
De gemeente LV geeft aan dat het wacht op de uiteindelijke uitvoering op de Binkhorst, de connectie onder (of over) de sporen door en de woontorens rondom station Laan van NOI. De plannen voor de van Alphenstraat, de kruising met de Koningin Wilhelminalaan en de Koningin Julianalaan liggen klaar. Verder wil de gemeente LV vasthouden aan de afspraak tussen de gemeentes Den Haag en LV om “naar elkaar toe te werken”. De gemeente LV geeft logischerwijs nog geen prioriteit aan de uitvoering van dit stuk Verlengde Velostrada.

bij het spoor

Bij punt 2 erkent de FB LV dat de passage onder of over de RandstadRail erg duur is en een fors beslag legt op de begroting van de gemeente. Daarom stelt de FB LV voor om de upgrade naar metropolitane fietsroute (en dus ook de budget- en subsidieaanvragen) van de Nicolaas Beetslaan los te koppelen van de aanleg van de tunnel. Immers, met de Nicolaas Beetslaan als metropolitane fietsroute ontstaat er een doorgaande fietsroute vanaf de sterroute Leidschenveen – Den Haag Centrum (via de Sint Martinuslaan en het fietspad achter het oude CBS langs – Nicolaas Beetslaan – Ijsclubpad) naar station Laan van NOI. Met dit compromis hoopt de FB LV dat de facelift van de Nicolaas Beetslaan eerder uitgevoerd kan worden. Hier kunnen écht meters gemaakt worden. Merk op dat zowel de uitvoering van de Nicolaas Beetslaan én de tunnel onder de RandstadRail onderdeel uitmaken van het provinciale beleid.
De gemeente LV geeft aan geen voorstander te zijn van de loskoppeling, omdat het tracé van de Verlengde Velostrada nog niet bekend is. Wat er precies onbekend is aan het tracé is niet duidelijk. Verder wil de gemeente LV vasthouden aan de afspraak tussen de gemeentes Den Haag en LV om naar elkaar toe te werken, en dus andere stukken van de Verlengde Velostrada meer prioriteit te geven. De gemeente LV geeft verder aan capaciteit noch budget te hebben om de Nicolaas Beetslaan (met of zonder passage van de RandstadRail) op afzienbare termijn te realiseren.

Betreft punt 3 geven de Provincie, de MRDH en de gemeente LV aan in gesprek te zijn met elkaar. Er wordt verwacht dat rond eind 2019 meer duidelijkheid gegeven kan worden over de uitvoering, planning en bugettering. Merk hierbij op dat de kruising significant duurder gaat worden dan eerder begroot. Zo moet in het nieuwe ontwerp de tramhalte verlegd worden, de VRI (VerkeersRegelInstallatie) vernieuwd en het asfalt moet opnieuw gelegd worden.

Opmerking: Het beleid van de gemeente LV inzake metropolitane fietsroutes dicteert dat de Verlengde Velostrada bij de VRI prioriteit krijgt boven de tram en het autoverkeer. De gemeente heeft dit op 20 september 2019 bevestigd.

De FB LV erkent dat de gemeente LV veel doet voor fietsers. De gemeente zit zeker niet stil, bijvoorbeeld bij het ontwerp van de regionale fietsroute rondom het kippenbruggetje. Toch vindt de FB LV dat de Verlengde Velostrada meer prioriteit mag krijgen. Merk op:

· Het provinciale beleid betreft de Verlengde Velostrada stamt uit 2016 (Plan van Aanpak verlengde Velostrada, (dd. 17-11-2016)). In dit document zou de kruising met de Hofzichtlaan begin 2018 klaar zijn.
· Het rapport “Nota Verkeersregelinstallaties April 2016, 3.1.2: “Leidschendam-Voorburg wil [… zich] profileren als fietsgemeente. Hierbij zijn […] harde maatregelen […] nodig.”

Ruben van der Vet
Fietsersbond Leidschendam Voorburg.

Categorieën