Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Werkgroep Fietsersbond Leidschendam-Voorburg

Leden en werkgroep

Onze afdeling telde in 2020 245 leden. Lid van de werkgroep waren (met telefoonnummer):

Dick Breedeveld, voorzitter 3277496;

Marianne Spieker, webmaster 3176041;

Rob Kniesmeijer, gemeentepolitiek 3861299

Jac Wolters, 3273638 en

Ruben van der Vet, 06 38562203.

 

Overleg met de gemeente

In het ambtelijk overleg kwamen aan de orde het ontwerp, de aanpassing en de uitvoering van fietsvoorzieningen bij o.a. het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands, de regionale fietsroute N14, de Prinses Irenelaan, de Parkweg, het asfalteren van fietspaden en wensen en klachten van bewoners.

Damcentrum

jv2020-damcentrum-klein

Om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het Damcentrum te verbeteren, waaronder de afwikkeling en de veiligheid van het fietsverkeer, zijn in de afgelopen jaren meerdere studies verricht en plannen opgesteld. De hierin voorgestelde maatregelen – om het intensieve doorgaande autoverkeer te weren – variëren van de aanleg van een extra oeververbinding, het doseren van het autoverkeer op de bestaande bruggen en een combinatie van deze maatregelen tot het optimaliseren van de bestaande situatie. Bij de behandeling van het raadsvoorstel voor een nieuwe brug was hiervoor geen meerderheid. De belangrijkste reden daarvoor was dat het probleem van het doorgaande autoverkeer zich zal verplaatsen naar het te ontwikkelen aangrenzende woongebied in de Klein Plaspoelpolder.
Een absurde eis van de provincie was dat in geval van de aanleg van een nieuwe oeververbinding de bestaande Sijtwende fietsbrug zou moeten worden verwijderd i.v.m. complicaties voor de scheepvaart bij brugopeningen…….

Winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands (WMON)
Weigelia
Er is een fietspad aangelegd dat begint bij de Noordsingel en stopt bij de verkeerslichten op de voetgangersoversteekplaats bij AH.

jv2020-motn-klein

De gebogen asstreep leidt fietsers naar de trambaan. Daar is bij de verkeerslichtenregeling geen rekening gehouden met fietsers. Formeel dienen fietsers op het trottoir te fietsen. De situatie zal worden aangepast.

Heuvelweg
Er komt een bewaakte stalling op de hoek van de Heuvelweg met de Burg. Banninglaan.

Burg. Banninglaan
Bij de laad- en loshal van Jumbo hebben grote vrachtauto’s problemen met het in- en uitrijden. Dat komt omdat manoeuvreerruimte om te keren op het terrein van het winkelcentrum ontbreekt.

jv2020-b-laan-klein

Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties op het fietspad. Om die reden – en vanwege potentiële conflicten met fietsers op andere plaatsen bij laad- en losvoorzieningen, een parkeergarage en -terrein aan dezelfde kant van de weg – is besloten het bestaande fietspad aan de westkant van de Burg. Banninglaan te verwijderen. In plaats daarvan zal het fietspad aan de andere, luwe kant – zonder aansluitingen voor autoverkeer – worden ingericht voor tweerichtingen fietsverkeer. Het gevolg hiervan is dat fietsers met bestemming en herkomst aan de winkelzijde van de weg en doorgaande fietsers in zuidelijke richting de Banninglaan twee keer extra over zullen moeten steken. We twijfelen aan het effect van de gekozen maatregel. We verwachten niet dat alle fietsers zich zullen houden aan de maatregel en gebruik gaan maken van de ruimte voor voetgangers aan de winkelzijde.

Fietsroute N14
In het gepubliceerde Ontwerp Tracé Besluit (OTB) is onvoldoende rekening gehouden met de betekenis en de belangen van fietsers. Zowel de gemeente als de Fietsersbond geven in hun zienswijze op het OTB aan dat de maatregelen, die RWS voorstelt als functioneel herstel, onvoldoende zijn. De in het besluit genoemde maatregelen gaan uit van het verwijderen van de oversteekplaatsen op de Noordsingel/Prins Bernardlaan bij het Burg. De Haan Groenpark/Via Verdi en op Heuvelweg/Mgr. van Steelaan bij de Lavendel/IJsvogellaan.

jv2020-n14

In plaats daarvan komt er bij de Noordsingel/Prins Bernardlaan een fietsviaduct met steile hellingen. Bij de Heuvelweg/Mgr. van Steelaan moeten fietsers omrijden en de steile hellingen van de Via Donizetti volgen. De barrièrewerking van deze stedelijke hoofdwegen wordt hierdoor groter.

jv2020-n14-2

De mogelijkheid van een alternatieve fietsverbinding via de tunneldaken is nog in  onderzoek. Voorafgaand aan het indienen van onze zienswijze hebben we een brief met een toelichting op ons standpunt gestuurd aan B&W en de Raad.

Trekfietstracé
Het fietsviaduct over de A4, het traject langs Drievliet, de golfbaan Leeuwenbergh en de aansluiting op de Westvlietweg zijn inmiddels gereed. Over de oplossing van de  ontbrekende schakel bij de kippenbrug is overeenstemming bereikt. De voorkeursvariant is een nieuwe brug naast de bestaande brug.

Tijdelijke afsluiting Kerkstraat
Om de restauranthouders tegemoet te komen in verband met de coronacrisis hebben zij toestemming gekregen voor het uitbreiden van hun terras. Het gevolg hiervan is dat de Kerkstraat tijdelijk is afgesloten voor fietsers in de periode van 10 juli tot 1 november.
Voor fietsers was er een (korte) omleidingsroute via de Raadhuisstraat.

Kerkstraat

Verbeteren verkeersveiligheid Parkweg

Parkweg

Naar aanleiding van klachten over onveilige situaties bij het oversteken van de Parkweg bij de Schellinglaan (schuin tegen de rijrichting in) zijn verbeteringen voorgesteld. Bij de voorkeursvariant gaat het om extra oversteekplaatsen bij de Groen van Prinsterer- en de Prins Albertlaan. Op langere termijn is een meer duurzaam veilige inrichting gewenst met een brede middenberm en vrijliggende fietspaden. Hiervoor kunnen de busbanen, die  geen functie meer hebben, worden gebruikt.

Prinses Irenelaan
Het plan om hier – in combinatie met groot onderhoud aan de riolering – vrijliggende fietspaden aan te leggen, is aangepast. De reden hiervoor is de kans op blokkeren van het fietspad bij de in- en uitrit van de parkeergarages. In plaats daarvan komen er fietsstroken.

Prinses Irenelaan

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid hebben we voorgesteld om de Prinses Irenelaan te bestemmen als erftoegangsweg (30km). De gemeente is hiervan geen voorstander in verband met de bestaande functie van de Prinses Irenelaan en de Bruinings Ingenhoeslaan voor de ontsluiting van het gebied, waaronder een bedrijventerrein. Wij vinden dat de verbinding Mgr. van Steelaan – Kon. Julianalaan hiervoor voldoende is.

Nieuwstraat/Damhoudersstraat
Voor rechts afslaande automobilisten van de Nieuwstraat naar de Damhoudersstraat zijn rechtdoor gaande fietsers op de fietsstrook slecht zichtbaar. Een effectieve oplossing hiervoor is een opgeblazen fietsopstelstrook zoals op de noordelijke tak van de kruising. Hiervoor is de ruimte beperkt en moet ook de Weidestraat worden meegeregeld. Dat vermindert de capaciteit van de verkeerslichtenregeling. Om die reden is gekozen voor een alternatieve oplossing. Hierbij krijgen fietsers een voorstart in combinatie met een waarschuwingslicht of -bord ”Let op recht doorgaande fietsers”.

jv2020- Nieuwstraat

Asfalteren fietspaden
Aan beide zijden van de Mgr. van Steelaan tussen de Spinozalaan en de Prinses Irenelaan zijn de fietspaden geasfalteerd.

Wensen en klachten
Aandacht is gevraagd voor de:
– tijdelijke afsluiting van de Kerkstraat;
– kruising P. Bernardlaan/B. Noteboompark;
– het tekort aan fietsparkeervoorzieningen bij sportschool Basic Fit op de Mgr. van Steelaan;
– ijsvorming bij plassen op het fietspad bij de Vlietlanden;
– onduidelijke omleiding bij de werkzaamheden op het parkeerterrein van de Mall of the Netherlands;
– wachtstand rood bij verkeerslichten;
– locatie bewaakte stalling WMON;
– fietsdetectie op de kruising Kon. Julianalaan/Bruinings Ingenhoeslaan.