Wat doen wij?

De Fietsersbond Leidschendam-Voorburg is een onderdeel van de afdeling Haagse regio. We stellen ons ten doel de belangen van de ‘normale’ fietsers, d.w.z. fietsers voor woon-werkverkeer, voor boodschappen en voor recreatie, binnen de gemeente te behartigen. De afdeling zet zich dus niet specifiek in voor racefietsers, mountainbikers en organiseert geen toertochten. Bijzondere fietsers zijn ook vaak gewone fietsers.

De Fietsersbond doet dat door onder meer:

 • Open te staan voor ideeën van leden en niet-leden; de afdeling is bereikbaar onder [email protected];
 • Zelf initiatieven te ontplooien;
 • Vier keer per jaar overleg te voeren met de gemeen­teambtenaren die met het fietsbeleid belast zijn en zoveel vaker indien daar aanleiding toe is;
 • Overleg voeren met de wethouder die het fietsbeleid in zijn portefeuille heeft indien de wethouder of de Fietsersbond daar aanleiding toe ziet.
 • De commissies van de gemeenteraad waar belangen van de fiets aan de orde komen, kritisch te volgen en zonodig in de commissie in te spreken en eventueel overleg te voeren met de verschillende fracties uit de gemeenteraad;
 • Contact te onderhouden met het landelijk bureau van de Fietsersbond in Utrecht en waar zinvol cursussen hiervan te volgen en de ledenraad bij te wonen;
 • Mee te doen aan plaatselijk of landelijk geïnitieerde activiteiten en manifestaties voor zover deze passen in de doelstellingen en er enthousiasme en menskracht voor is op te brengen; hiervoor kunnen werkgroepen worden opgericht waar ook niet-bestuursleden in zitten;
 • Contact te onderhouden met (onder)afdelingen van gemeentes in de buurt;
 • Het onderhouden van een website, deze is te vinden onder www.fietsersbond.nl/leidschendamvoorburg, hierin staan de gegevens van de afdeling, de behaalde successen, het jaarver­slag van vorige jaren en het voorlopige, voortschrijdende jaarverslag van het lopende jaar en eventuele nieuwtjes;
 • Via de locale media begrip te kweken voor de belangen van de fietsers;
 • Tenminste één maal per jaar een schriftelijke mailing te zenden aan alle leden;
 • Ledenwerving te organiseren.

Om dit in goede banen te leiden, vergadert het bestuur doorgaans een keer in de zes weken.