Jaarverslag 2017

Werkgroep Fietsersbond Leidschendam-Voorburg
De werkgroep van actieve leden heeft in 2017 9 keer vergaderd. Lid waren (met telefoonnummer):
– Jan Stoop, voorzitter 3861681;
– Marianne Spieker, webmaster 3176041;
– Dick Breedeveld 3277496;
– Rob Kniesmeijer 3861299 en
– Jac Wolters, gastlid.

Onze afdeling telde in 2017 269 leden.

Overleg met de gemeente
Regulier
Aan de orde kwamen o.a. de ontwikkeling, aanleg en verbetering van fietsverbindingen, de uitvoering van fietsprojecten en de afdoening van meldingen op het meldpunt van de landelijke Fietsersbond. We hebben gereageerd en ingesproken bij de behandeling van moties over de uitwerking van het fietsnetwerk en het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de oversteekplaatsen Parkweg/ Franse Kerkstraat en Rodelaan/Veurselaan.

 

Rodelaan

Raadsverkiezingen 2018
Met het oog op de raadsverkiezingen in 2018 hebben we aan de raadsfracties voorstellen gedaan voor intensivering van het fietsbeleid. Dat is noodzakelijk in verband met het toenemende gebruik van de fiets en met eisen voor duurzaamheid, volksgezondheid, leefbaarheid en milieu. Er dient letterlijk meer ruimte te komen voor fietsers: meer en bredere fietsroutes, meer stallingen bij openbare voorzieningen en bij woningen zonder stallingsmogelijkheid.

Snelfietsroutes
Delft – Leidschendam
De geplande herinrichting van de parallelweg langs de Vlietweg – gedeelte viaduct van Randstadrail – De Ruyterstraat – als fietsstraat met asfaltverharding is problematisch door de bestaande bomen, kabels en leidingen.

Vlietweg

Het ontwerp – met parkeren tussen de bomen – heeft boven dien een aanzienlijk verlies aan parkeerplaatsen tot gevolg ten opzichte van de bestaande situatie met ononderbroken parkeren voor de bomen.

fietsstraat-Vlietweg

Den Haag centrum – Leidschenveen via Voorburg
De werkzaamheden voor de verbetering van de regionale (ster)fietsroute zijn gestart. Het project bestaat uit een comfortabele, directe, snelle fietsverbinding langs het spoor van Randstadrail ter hoogte van de Keltenlaan.

Fietspromotieplan
Bijgedragen is aan het Fietspromotieplan van de gemeente. Om het fietsgebruik te stimuleren zal de communicatie over lopende fietsprojecten – zoals de uitvoering van snelfietsroutes – worden verbeterd, zijn er bijzondere acties georganiseerd w.o. Sport en Welzijn bij de BinckBank tour, uitdelen van flyers bij de invoering van de blauwe zone bij station Voorburg ’t Loo van Randstad Rail om het voor- en natransport met de fiets te stimuleren, fietsen voor het goede doel in het kader van de regionale actie Bereikbaar Haaglanden, Duim Omhoog als waardering voor fietsers in het woon-werkverkeer en de jaarlijkse ondersteuning van het praktisch verkeersexamen bij basisscholen.

IMG_6630

Benutten zoals bedoeld
We hebben deelgenomen aan de begeleidingsgroep voor de vervolgstudie naar het ontlasten van de smalle, drukke Wijkerbrug in Voorburg en de zuidelijke sluisbrug in Leidschendam. Het doel hiervan is de woonomgeving van de Wijker- en Rembrandtlaan en het Damcentrum verkeersluw te maken door het doorgaande autoverkeer hier te weren. Dat komt naast een beter leefklimaat ook de veiligheid van fietsers ten goede. Bestuurlijk uitgangspunt bij deze studie is dat er geen nieuwe brug wordt aangelegd zoals eerder gedacht. De bedoeling is om met selectieve toegang bij de bestaande bruggen, dynamische verkeerssignalering en inrichtingsmaatregelen het doorgaande verkeer te stimuleren routes te kiezen die hiervoor zijn bedoeld zoals via de tunnel van de N14. Andere voorstellen om de afwikkeling van fietsers te verbeteren zijn:
– Het verlagen van de snelheid van het autoverkeer bij het Damplein door de aanleg van een kruispuntplateau. Daarbij wordt de voorrang geregeld ten gunste van de fietsers op de Damlaan;

Damlaan
Damplein

– Herinrichting van de rijbaan van de Wijker- en de Rembrandtlaan door de fietsstroken te verbreden en de rijstrook voor auto’s te versmallen en

– Inrichting van een schoolzone op de Wijkerlaan.

Wijkerlaan-schoolzone
Rembrandtlaan

Asfalteren fietspaden

Het Essepad en het fietspad op de Schellinglaan hebben een rood asfaltdek gekregen in het kader van het programma om jaarlijks 500 meter fietspad met tegelverharding te asfalteren.

Essepad

Deze paden zijn een traject van de belangrijke centrale oostwest fietsroute.

Stompwijkseweg
Het wegdek van de Stompwijkseweg verkeert al lang in slechte staat. Samen met het verbeteren van de kade wordt het wegdek verbeterd. Het fietsen op deze weg wordt hierdoor een stuk aangenamer. In 2018 zal het project klaar zijn.

Stompwijk

Mooiste fietsroute
Met leden en belangstellenden is op 10 juni een fietstocht gehouden voor de keuze van het mooiste fietspad in de gemeente.
Als mooiste pad kwam uit de bus de Velostrada ter hoogte van de Kastelenring. Dit pad ligt in een parkachtige omgeving, vrij van autoverkeer en is veilig, snel en comfortabel.

Velostrada

Fietsparkeren Randstadrail
Gestart is met de lang verwachte uitbreiding van de fietsenstalling van Randstadrail bij de halte Leidschendam-Voorburg. De stalling wordt uitgebreid met 310 hoogwaardige plaatsen. Daarmee komt de capaciteit op 541 plaatsen.

Meldpunt Fietsersbond
De ingediende meldingen betreffen de afwikkeling van fietsers bij het Kwadrant (te veel verkeerslichten op korte afstand), onvoldoende ruimte op het Damplein, onduidelijke opstelgelegenheid bij de Oude Tolbrug en een onduidelijke route voor speed pedelecs bij de kruising Prins Bernardlaan/ Kon. Julianalaan.