Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Werkgroep Fietsersbond Leidschendam-Voorburg

Leden
De Fietsersbond Leidschendam-Voorburg (FB) telde in 2022 242 leden.

Werkgroep
De werkgroep van actieve leden bestond uit:
– Dick Breedeveld, voorzitter;
– Marianne Spieker, webmaster;
– Rob Kniesmeijer, gemeentepolitiek;
– Jac. Wolters en
– Henk Marius.

Overleg
Intern hebben we 5 keer overlegd. Met de gemeente was er overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau en in projectverband.

Gemeenteraadsverkiezingen
In het coalitieakkoord 2022-2026 en de bijbehorende toelichting op de begroting staan de volgende punten die van belang zijn voor fietsers.
Het college wil in de komende jaren extra aandacht besteden aan leefbaarheid in relatie tot verkeer. Zo zal het Damcentrum autoluw worden gemaakt door herinrichting, waarbij de auto te gast is. In Stompwijk start de herinrichting van de Dr. van Noortstraat om deze autoluw te maken nu de nieuwe rondweg in gebruik genomen is. Er komt een actieplan verkeersveiligheid om de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers te verbeteren. Hindernissen voor fietsers en voetgangers zullen worden weggenomen door veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden en het optimaal inrichten van kruispunten.
Teleurstellend is in dit verband dat er geen nieuwe post is opgenomen in de begroting voor het asfalteren van fietspaden met tegels. Hiervoor hebben we bij de begrotingsbehandeling een motie voorgesteld.
De bereikbaarheid van de gemeente met de fiets zal verbeteren door de aanleg van ontbrekende schakels in de regionale fietsroutes Velostrada (Voorburg Noord – Binckhorst) en het Trekvliettracé (Westvlietweg – Binckhorst).

Herontwikkeling winkelcentrum De Julianabaan
Op 8 februari hebben we ingesproken in de Commissie Omgeving over de opzet van een integrale gebiedsvisie. Daarbij zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een cultureel centrum en een parkeergarage op het Kon. Julianaplein. Bij het ontwikkelen van de visie is het stedenbouwkundige plan van 2021 uitgangspunt. Onderdeel van dat plan is het vervangen van het conflictvrije tweerichtingenfietspad langs de Kon. Julianalaan gedeelte Kon. Julianaplein – Prins Bernardlaan door een eenrichtingsfietspad in zuidelijke richting en -strook in noordelijke richting (afbeelding).

 

KJ laan
Kon. Julianalaan t.h.v. het Corbuloplein

Nadelen hiervan zijn onveilige situaties door meer oversteekbewegingen en een slechtere bereikbaarheid van de winkels bij het Corbuloplein.

1 Kon Julianalaan kopie b
Wegindeling in Concept DO 2021

We hebben gevraagd om bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie het conflictvrije tweerichtingenfietspad intact te laten.
Besloten is om op korte termijn maatregelen te treffen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarvoor is op 31 maart een schouw gehouden.

Noordzijde fietspad b
Onveilige situatie bij Sport 2000

Westfield Mall of the Netherlands
Na het gereedkomen van de infrastructuur rond het winkelcentrum hebben we een nieuwe opname gemaakt van de voorzieningen voor fietsers. Kort na de opening in maart 2021 was nog niet alles gereed. Op sommige plaatsen is niet duidelijk waar fietsers mogen rijden. Dat geldt o.a. voor de trambaan op de Weigelia en op plaatsen waar het fietspad plotseling ophoudt zoals op de Weigelia en Burg. Banninglaan. De verkeerslichtenregeling op de kruising van de Heuvelweg/Sperwerlaan/P-garage/fietspad en trambaan Weigelia is fietsonvriendelijk.

IMG_3522 b
Geen directe oversteek naar Weigelia

Fietsers op de Heuvelweg komende vanaf de aansluiting bij de Burg. Banninglaan naar de Weigelia moeten hier drie keer oversteken. De oplossing voor dit probleem is een tweerichtingenfiets-oversteekplaats op de Heuvelweg.
Het wachten is nog steeds op een bewaakte fietsenstalling met oplaadmogelijkheid.

DSC_5892 (002) stalling Mall
Locatie bewaakte fietsenstalling

We betwijfelen of de hiervoor gekozen plaats op de hoek Heuvelweg/Burg. Banning de beste locatie is. De stalling bij de ingang van Kinepolis lijkt ons hiervoor beter. Het fietspad op de Noordsingel ter hoogte van de Weigelia is te smal voor bromfiets- en fietsverkeer in tweerichtingen. Verder houdt het voetpad hier plotseling op (foto).

schouw Mall 24 mei 2022 95188a38-5a58-4155-96ad-e7b64b67215a (002) (002)
Schouw in de Mall bij de Noordsingel

In het openbare gebied is het ontbreken van een soepele overgang bij hoogte-
verschillen een knelpunt voor rolstoelen.
Het mengen van voetgangers en fietsers op de Weigelia geeft mensen met verminderd zicht een onveilig gevoel. Zij zijn daarom voorstander van scheiding. Samen met het Platvorm voor gehandicapten zijn tijdens de schouw op 24 mei de genoemde klachten met de gemeente en de Mall besproken.

Fietsroute N14 Sijtwende
B&W hebben op 22 februari een principe-besluit genomen voor de aanleg van een fietspad op de tunneldaken. Ter voorbereiding hiervan zijn in april ontwerpateliers georganiseerd voor omwonenden. Die hebben bezwaren tegen een fietspad op het tunneldak i.v.m. te verwachten hinder en verlies aan groen. Zij hebben voorstellen gedaan voor alternatieve tracés voor het fietspad. In verband met het bijzondere karakter van het fietspad zal hiervoor een bestemmingsplanprocedure worden gevolgd.

 

IMG_7381
Tunneldak

Over de bijbehorende fietsviaducten over de Noordsingel/Prins Bernhardlaan en de Heuvelweg/Mgr. van Steelaan zal de Minister besluiten in het kader van het Tracébesluit Ongelijkvloerse Kruispunten N14. Wanneer is nog niet bekend. Het project ligt stil in verband met de stikstofproblematiek.

fietsviaduct Heuvelweg
Fietsviaduct Heuvelweg

Trekvlietstracé
In de regionale fietsroute tussen Pijnacker-Nootdorp en de Haagse binnenstad is de Nieuwe Tolbrug (Kippenbruggetje) een ontbrekende schakel. In het verkennende overleg op 29 juni met vertegenwoordigers van de betrokken instanties en een brede groep van maatschappelijke organisaties en ondernemers is de plek besproken waar de route ter hoogte van de Nieuwe Tolbrug de Vliet zal oversteken.

Nieuwe Tolbrug IMG_3483
Nieuwe Tolbrug

Een oplossing hiervoor is nog niet gevonden. Problemen hierbij zijn het monumentale karakter van de brug en omgeving. Verder is de ruimte beperkt.

Presentatie in beeldvormende raad
Op 20 september hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over onze ideeën om het fietsbeleid de komende 8 jaar vorm te geven en te financieren op basis van het nieuwe collegeprogramma. Als projecten zijn genoemd verlengen Velostrada, fietsroute N14, Kippenbrug, herwaarderen 50km-wegen zonder vrijliggende fietspaden naar 30km, fietsstraten, bewaakte stallingen bij Julianaplein, the Mall, station Mariahoeve en Laan Van NOI, asfalteren fietspaden met tegelverharding.

Fietstocht met de wethouder
Voor kennismaking en het uitwisselen van informatie is op 14 oktober traditiegetrouw met de nieuwe wethouder voor mobiliteit, Jeffrey Keus, een fietstocht gemaakt langs bijzondere situaties voor fietsers: o.a. Mall, fietsroute N14 Sijtwende, Velostrada.

fietstocht weth Keus 14 okt 2022 def
Fietsroute met de wethouder
fietstocht weth IMG_4208 (003)
Deelnemers fietstocht

Nieuwe leden bijeenkomst
Op 5 juli was er een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden van de Fietsersbond afdeling Haagse regio. Ook de 14 nieuwe leden uit Leidschendam-Voorburg ontvingen hiervoor een uitnodiging. Op het programma stond een presentatie van Thalia Verkade, (mede)auteur van het bekroonde boek “Het recht van de snelste. Hoe het verkeer steeds asocialer werd”. De aanwezige nieuwe leden kregen een exemplaar van het boek.

Thalia
Presentatie Thalia Verkade