Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Werkgroep Fietsersbond Leidschendam-Voorburg

Werkgroep
De werkgroep van actieve leden heeft in 2019 zeven keer vergaderd. Lid waren (met telefoonnummer):
– Dick Breedeveld, voorzitter 3277496;
– Marianne Spieker, webmaster 3176041;
– Rob Kniesmeijer, gemeentepolitiek 3861299;
– Jac Wolters 3273638 en
– Ruben van der Vet 06 38562203.

Onze afdeling telde in 2019 250 leden.

Regulier overleg met de gemeente
Er is drie keer overlegd met verkeersambtenaren. Aan de orde kwamen o.a. het ontwerp en de uitvoering van fietsvoorzieningen in het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands (WMON), herstel van de regionale fietsroute N14, asfalteren van fietspaden en het verlengen van de Velostrada.

Damcentrum
Er is nog geen besluit genomen over maatregelen om het Damcentrum te ontlasten van doorgaand autoverkeer. De mogelijke aanleg van een nieuwe brug hiervoor wordt opnieuw bestudeerd. Vooruitlopend hierop is het eerder voorgestelde verkeersplateau op het Damplein gerealiseerd.

IMG_1390 kopie

De lagere snelheid van het autoverkeer en de voorrang voor fietsers op de route Damlaan/-straat zorgen voor een betere afwikkeling van het fietsverkeer.

Evaluatie Velostrada
De inrichting van de Velostrada op het traject N14 – Leiden wordt geëvalueerd. Nagegaan wordt daarbij o.a. waar aanpassing van de breedte en/of bochten van het fietspad gewenst zijn in verband met het gebruik van speed pedelecs. Over de uitvoering van de drempels op de Zijdesingel en de Kastelenring bereiken ons regelmatig klachten.

Verlenging Velostrada
De Velostrada zal worden verlengd met het traject Appelgaarde – Populierendreef – tunnel onder Randstadrail – Nicolaas Beetslaan – Van Alphenstraat – Von Geusaustraat richting De Binckhorst en station NS Den Haag HS. Hiervan zijn de Appelgaarde en de Populierendreef in 2018 heringericht als fietsstraat. Bij de verkeerslichten op de kruising met de HofzichtIaan krijgen fietsers in een latere fase, na reconstructie, prioriteit.
Het tijdelijke begin- en eindpunt van de verlengde Velostrada is bij de aansluiting van de Schipholboog op het Boekweitkamp.
Het traject Van Alphenstraat – Von Geusaustraat zal worden aangepast in samenhang met de plannen voor de ontwikkeling van het gebied bij de NS-stations Den Haag HS, Laan van NOI en van De Binckhorst.
Voor het traject Populierendreef – tunnel Randstadrail – Nicolaas Beetslaan is nog geen planning. Gelet op de hoge kosten van een tunnel hebben we voorgesteld om de herinrichting van de Nicolaas Beetslaan als fietsstraat los te koppelen van de aanleg van de tunnel en – in combinatie met gepland onderhoud – naar voren te halen.

kaart Nicolaas Beetslaan
foto NB laan

Omdat de Nicolaas Beetslaan aansluit op de sterroute Den Haag Centrum – Leidschenveen verbetert daarmee de kwaliteit van het regionale fietsnetwerk. Er ontstaat dan een betere verbinding met station Laan van NOI en het daar te ontwikkelen gebied. Ons voorstel hiervoor aan de gemeenteraad en provinciale staten van Zuid-Holland (subsidiemogelijkheid) is (nog) niet overgenomen.

Winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands (WMON)
Weigelia
Gereageerd is op het ontwerp voor de nieuwe indeling van de Weigelia. Hierbij worden voetgangers en fietsers gescheiden met een fietspad. De beschikbare ruimte hiervoor is bij de restaurants en de tramhalte te krap. Ons voorstel is om hier een “shared space” oplossing toe te passen. Hierbij blijven fietsers mengen met voetgangers in de ruimte aan de westzijde en wordt fietsen op de trambaan toegestaan.

Weigelia IMG_0160 (002)
Tramhalte Weigelia
Bron: Nieuwsbrief Leidsenhage nr 26 jan ’19

Burg. Banninglaan
Aandacht is gevraagd voor de situatie bij het fietspad en de in- en uitgang van de parkeergarage van Jumbo. Bij het ontwerp was geen rekening gehouden met een in- en uitritconstructie of plateau om de voorrang van de fietsers duidelijk aan te geven.

Noordsingel
Langs de Noordsingel varieert de breedte van het tweerichtingenfietspad aan de oostzijde sterk: van 2,25 tot 3,6 meter. Rekening houdend met het te verwachten gebruik is 3,6 meter nodig. Daarvoor is voldoende ruimte.

Bewaakte fietsenstalling
Nog niet duidelijk is wanneer en waar er een bewaakte fietsenstalling met servicepunt komt zoals aangegeven door de directeur van The Mall of the Netherlands in de raadscommissie van 7 mei.

Fietsroute N14
In het plan voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen op de N14 vervallen de gelijkvloerse, met verkeerslichten geregelde, fietsoversteekplaatsen bij de Via Verdi en de IJsvogellaan.
In de beeldvormende raad van 3 december hebben de gemeente en Rijkswaterstaat een voorlopig (schets)ontwerp getoond voor herstel van de regionale fietsroute langs de N14. Rijkswaterstaat gaat uit van functioneel herstel. Daarbij wordt de fietsroute als volgt aangepast: Burg. De Haan Groenpark, fietsviaduct over de Noordsingel incl. de trambaan langs de Via Verdi, Via Donizetti, Distelgaarde, Kersengaarde en Charlotte van Pallandtlaan. In de route komen steile hellingen voor bij het viaduct over de Pr. Bernardlaan en bij de Via Donizetti.
De gemeente ziet meekoppelkansen om de bestaande fietsroute te verbeteren. Dat is mogelijk met een fietspad op de tunneldaken, die verbonden zijn met fietsviaducten.
De Fietsersbond vindt het behoud van de bestaande oversteekplaatsen de beste oplossing. Fietsers hoeven dan geen steile hellingen te nemen.
In 2020 overleggen de gemeente en RWS over de te realiseren oplossing.

kruising N14

Asfalteren fietspaden
In het kader van het programma van het jaarlijks asfalteren van 500 meter fietspad met tegels hebben de paden bij Mgr. van Steelaan gedeelte Martinuslaan – Pr. Irenelaan een rood asfaltdek gekregen.

Mgr van Steelaan

Duurzame Markt
Deelgenomen is aan de Duurzame Markt op 14 juni. Daar hebben we een toelichting gegeven op onze activiteiten en op de betekenis van de fiets voor de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Belangrijke voordelen van verplaatsingen met de fiets zijn:
o Geen luchtvervuiling, lawaai en fossiele brandstof nodig;
o Is gezond, plezierig, goedkoop en veilig;
o Kost weinig schaarse ruimte;
o Is een goed alternatief voor de auto op kortere afstanden en vermindert daarmee de problemen van het rijdende en stilstaande autoverkeer;
o Is ook bij langere afstanden een alternatief voor de auto als voor- en natransport bij het OV.

Aan wethouder Astrid van Eekelen is tijdens de markt de nieuwe visie 2040 van de landelijke Fietsersbond overhandigd. Die visie concentreert zich op de thema’s Ruimte en Leefbaarheid, Mobiliteit, Gezondheid en veiligheid en Fietsplezier. Voor ieder thema zijn er doelstellingen en worden maatregelen voorgesteld. Bij het thema mobiliteit wordt o.a. gepleit voor een nieuwe snelheidsnorm van 30 km/u in de bebouwde kom.

fietsvisie

Bij onze stand konden bezoekers informatie krijgen over de Fietsersbond en hun klachten en wensen over het fietsen in onze gemeente kenbaar maken.
Genoemd zijn:
o Meer fietsstraten inrichten;
o Het verruwde wegdek bij het Damplein afwerken met het geplande plateau;
o Drempeltypes kiezen die alleen bestemd zijn voor auto’s;
o Chaotische verkeersafwikkeling bij de kruising Rembrandtlaan/Pr. Margrietlaan;
o Te smalle fietspaden en te weinig fietsnietjes.

Fietstocht met de wethouder
Traditiegetrouw is op 5 april met de nieuwe wethouder voor verkeer, Astrid van Eekelen, een fietstocht gehouden langs enkele belangrijke fietsprojecten en -knelpunten. De fietstocht is bedoeld voor kennismaking en het uitwisselen van informatie.
Bezocht zijn het winkelcentrum WMON, de regionale fietsroute N14 en de verlengde Velostrada.

Scan kaart fietstocht wet 2019 def