Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Werkgroep Fietsersbond Leidschendam-Voorburg

De werkgroep van actieve leden bestaande uit Jan Stoop (voorzitter), Marianne Spieker (webmaster), Dick Breedeveld, Rob Kniesmeijer en Jac Wolters (gastlid) heeft in 2016 10 keer vergaderd. Onze afdeling telde in 2016 263 leden.

Overleg met de gemeente
Regulier
Vier keer was er overleg met ambtenaren, waarvan één in aanwezigheid van de wethouder voor verkeer. Gesproken is over de ontwikkeling, de aanleg en de verbetering van fietsverbindingen, de uitvoering van fietsprojecten, het jaarlijks asfalteren van 500m fietspad, de afdoening van meldingen op het landelijk meldpunt van de fietsersbond, hinderlijke paaltjes en klachten over fietsbewegwijzering.

kaart-leidschendam-met-fietsroutes1
kaart-voorburg-met-fietsroutes

Fietsnetwerk
Op de Open Raadhuis Avond van 5 april hebben we ons plan voor de ontwikkeling van een netwerk van hoogwaardige fietsroutes gepresenteerd. De meeste belangrijke regionale fietsroutes liggen aan de rand van de gemeente, zoals de Velostrada en het Trekfiets-tracé. Wat ontbreekt is een directe, centraal gelegen, doorgaande oost-westroute, die belangrijke woongebieden, de winkelcentra Leidsenhage en Julianabaan, scholen voor voortgezet onderwijs, bibliotheken en sportvelden ontsluit. Zo’n route is mogelijk via bestaande, apart gelegen fietspaden (Veurselaan, Essepad, het scholeneiland Prinsenhof) en verkeersluwe – als fietsstraat in te richten – woonstraten. Een artikel hierover staat in de Fietsbel van het najaar 2016.
Het gepresenteerde plan heeft geresulteerd in een in de raad aangenomen motie waarin het college wordt gevraagd om in 2017 een plan op te stellen met uitvoeringsmaatregelen om het fietsnetwerk te verbeteren.

Fietsnetwerk3

Ontlasten Vlietbruggen
We hebben deelgenomen aan een uitvoerige studie naar het ontlasten van de smalle sluis- en Wijkerbrug die veel doorgaand autoverkeer verwerken. Dat verkeer zorgt voor overlast in het aangrenzende winkelgebied Damcentrum en in het woongebied Wijkerlaan en omgeving.

Vlietbruggen1

Het gaat hierbij ook om belangrijke, regionale fietsverbindingen. Een nieuwe brug ter hoogte van de Klein Plaspoelpolder kan – in samenhang met verkeersbeperkende maatregelen – de verkeersdruk op de bestaande bruggen verminderen.
Nadeel hiervan is wel dat het probleem zich verplaatst naar de toekomstige woonwijk Klein Plaspoelpolder. Oplossing van de bestaande knelpunten wordt nu gezocht in het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de N14 – door de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen met de Noordsingel en de Heuvelweg – en in het stimuleren van het gebruik van routes buiten het Damcentrum met dynamische verkeerssignalering. Dit systeem komt in werking bij openingen van de sluisbrug.

VLietbruggen2

Verlengen Velostrada
De bestaande Velostrada is een snelfietsroute tussen Voorburg en Leiden parallel aan de spoorlijn. Op 6 juni hebben B&W het schetsontwerp vastgesteld voor het doortrekken van de Velostrada (1e fase) via de Appelgaarde, Populierendreef en Schiphol-boog naar Boekweitkamp in de vorm van een fietsstraat.

Velostrada

Stompwijk
We hebben gereageerd op het plan voor een omleidingsroute, die de dorpskern van Stompwijk ontlast van doorgaand vrachtverkeer. Ook voor fietsers heeft dat belangrijke voordelen. Aandacht is gevraagd voor bredere fietsstroken met asfaltverharding op de Stompwijkseweg.

Stompwijk1
Stompwijk

Snelfietsroute Delft – Leidschendam
In regionaal verband is onderzoek verricht naar de inrichting van een hoogwaardige fietsroute langs de Vliet tussen de sluis in Leidschendam en Delft via Den Haag en Rijswijk. Hierbij is een volledige ligging direct langs de Vliet niet mogelijk in verband met de beperkte ruimte. Wel zullen bestaande parallelwegen worden ingericht als fietsstraat met asfaltverharding.

Snelfietsroute

IJsbaanpad
Op 15 maart is het verbeterde IJsbaanpad, traject van de ster-fietsroute Den Haag binnenstad – Leidschenveen op de grens van Den Haag en Voorburg, opengesteld.

IJsbaanpad

Lokale aanpak veilig fietsen
Uitgevoerd is de tweede fase van het plan voor het duidelijk markeren van paaltjes, die noodzakelijk zijn op fietspaden.

Paaltjes1

Meldpunt Fietsersbond
Beoordeeld zijn 10 nieuwe meldingen op site van het landelijke meldpunt. Vaak gaat het daarbij om een slecht wegdek.

Meldpunt1

Een specifieke klacht betreft de onduidelijke opstelruimte voor fietsers bij de verkeerslichten op de kruising bij de Nieuwstraat/ Damhouderstraat.

Meldpunt2