Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Werkgroep Fietsersbond Leidschendam-Voorburg

Leden
De afdeling Leidschendam-Voorburg van de landelijke Fietsersbond (FB) telde in 2021 242 leden.

Samenstelling werkgroep FB LV
– Dick Breedeveld, voorzitter;
– Marianne Spieker, webmaster;
– Rob Kniesmeijer, gemeentepolitiek;
– Jac Wolters en
– Ruben van der Vet

Overleg
Door corona is er minder vaak overlegd en meestal online. Aantal keren intern overleg 6, met de gemeente 3, het Platform voor Lokale Democratie over het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands 6 en de klankbordgroep voor herontwikkeling van het winkelcentrum De Julianabaan 8.

Herontwikkeling winkelcentrum De Julianabaan
Voor een betere inrichting en gebruik van de openbare ruimte is in het concept-definitief ontwerp voor het gebied ten zuiden van het Julianaplein uitgegaan van het opheffen van het tweerichtingenfietspad aan de oostzijde.

 

fietspad Kon Julianalaan
2-richtingenfietspad Kon. Julianalaan bij het Corbuloplein

In plaats daarvan komen er eenrichtingsfietspaden aan weerszijden. Ter hoogte van het Corbuloplein wordt het fietspad een fietsstrook in combinatie met een laad- en losstrook (afbeelding).

fietsstrook Julianalaan
Toekomstige inrichting met fiets- en laad- en losstrook volgens concept DO

Als argumenten voor de wijziging zijn genoemd:
– eenrichtingsfietspaden aan weerszijden zijn veiliger;
– goede voorrangregels door inrichting van het fietspad;
– geen hinder van fietssluipverkeer bij flatgebouw De Prinsentuin;
– optimaal gebruik van de vrije ruimte bij de gevel van Jumbo;
– veilige oplossing voor laden en lossen bij de kiosken en winkels aan het Corbuloplein.

De FB vindt deze oplossing een verslechtering. Fietsers in zuidelijke richting – waaronder die met bestemming van de winkels en fietsparkeervoorzieningen aan de kant van het Corbuloplein – moeten de Kon. Julianalaan dan 2 keer oversteken. In de plansituatie bovendien tussen haaks geparkeerde auto’s door. Verder er zijn meer conflictpunten bij de kruisingen.
Het ontwerp is nog niet vastgesteld in verband met het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor o.a. het inpassen van een parkeergarage en een cultureel centrum op het Julianaplein.

Winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands
Voor en na de opening van het winkelcentrum in maart hebben we de stand van zaken van de fietsvoorzieningen opgenomen. Onze bevindingen zijn:

Weigelia
Krappe ruimte voor voetgangers, bevoorrading, trams en fietsers gezamenlijk. Het is onduidelijk of fietsen op de trambaan toegestaan is. De openslaande, onopvallende deuren van de keukens van de restaurants zijn gevaarlijk. Conflict tussen overstekende voetgangers en fietsers bij de ingang van AH. Onlogische beëindiging van het fietspad bij het hotel. Voor het verbeteren van de fietsafwikkeling is een alternatieve route via het Zijdepark gewenst.

Burg. Banninglaan
Het wachten is nog op de openstelling van de geplande, bewaakte fietsenstalling op de hoek met de Heuvelweg. Bij voorkeur met een overkapping en oplaadmogelijkheid voor e-bikes.

 

DSC_5892 (002)
Fietsenstalling B. Banninglaan/Heuvelweg

Het ontbreken van een fietspad aan de zijde van de Mall heeft extra oversteekbewegingen en omrijden tot gevolg. Dit is deels te ondervangen door een twee-richtingenfietspad of shared space aan de zijde van de Mall tussen de Heuvelweg en McDonalds en verlenging van het fietspad bij de ingang van de P-garage bij Jumbo.

Heuvelweg
Om omrijden en wachttijd bij de verkeerslichten van de P-garage te voorkomen is het nodig de fietsoversteekplaats op de Heuvelweg bij de kruising met de Weigelia/Sperwerlaan in te richten voor tweerichtingenverkeer. Het fietspad aan de noordzijde tussen de Sperwerlaan en de Burg. Banninglaan is te smal voor tweerichtingenverkeer. De oversteekplaats op noordelijke tak van de kruising met de Burg. Banninglaan moet hiervoor worden aangepast.

Noordsingel
Het (brom)fietspad is plaatselijk te smal. Bij AH is geen voetpad. Voetgangers maken hier gebruik van het fietspad.

De gemeente heeft nog niet op onze opmerkingen gereageerd.

Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid van de Omgevingsvisie
Overleg was er over de Omgevingsvisie. Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen vast voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De Omgevingsvisie gaat dienen als integraal afwegingskader voor diverse projecten en initiatieven van bewoners, bedrijven en gemeente. De uitwerking hiervan wordt vertaald in een programma, projecten en plannen. Aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie wordt stapsgewijs gewerkt. In de eerste stap – het in 2019 vastgestelde Kompas van de Leefmgeving – staan de uitgangspunten, de gemeentelijke doelen en de hoofdkeuzes voor de Omgevingsvisie. Voor de FB is daarbij van belang doelstelling 7 Een goed bereikbare gemeente met als hoofdkeuzes:
– comfortabele, veilige, snelle fietsroutes;
– comfortabeler maken van het recreatief en regionaal fietsnetwerk;
– invullen van ontbrekende schakels en
– openbare ruimte goed en veilig inrichten voor alle typen langzaam verkeer.

De tweede stap zijn bouwstenen voor de omgevingsvisie. Hierbij gaat het om richtinggevende keuzes op belangrijke thema’s. De fiets heeft hierbij een belangrijke rol als efficiënte en duurzame vervoerwijze.
De FB vindt de intenties in de bouwsteen goed, maar is benieuwd naar de
toekomstige uitwerking en uitvoering van de doelstellingen. Aandacht wordt daarbij gevraagd voor de relatie met de ruimtelijke ordening.
De omgevingsvisie wordt na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vastgesteld.

Duurzame markt
Voor promotie van de activiteiten van de FB en voor contact met bezoekers waren we aanwezig op de duurzame markt in Park Rusthout.

IMG_0063 – kopie

Als klachten zijn daar genoemd:
hinderlijke prefab drempel op de Damlaan; uitstekende stoeprand bij de parkeerplaats van Greenwheels tegenover het stadskantoor; onduidelijke situatie bij de oprit van het Burg. Nederbragtpark; opheffen van het fietspad op de Burg. Banninglaan aan de zijde van de Mall, onduidelijke situatie bij de fiets-oversteekplaats op de Rodelaan/Veurselaan en bij de ingang van AH op de Weigelia.

Afsluiting Kerkstraat
Dit jaar waren restauranthouders opnieuw in de gelegenheid hun terras uit te breiden als tegemoetkoming voor de gevolgen van de coronacrisis. Op ons verzoek bleef de afsluiting nu beperkt tot de periode na 16 uur in verband met het intensieve gebruik van de Kerkstraat door scholieren. De omleidingsroute is via de Raadhuisstraat en Van Schagenstraat.

Asfalteren fietspaden
Geasfalteerd zijn de tweerichtingen-fietspaden langs de Burg. Banninglaan en de Mgr. Van Steelaan tussen de Reuvens- en Rodelaan noordzijde.

IMG_2119

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
We hebben de raadsfracties geadviseerd om na de verkiezingen het fietsbeleid te intensiveren. Aandacht is hierbij nodig voor samenhangende fietsnet-werken; fietspaden en -stroken met voldoende breedte rekening houdend met het toenemend aantal fietsen van verschillende typen en afmetingen; asfalteren van fietspaden in het kader van onderhoud; een algemene snelheidslimiet van 30km/u, afgezien van enkele hoofdwegen zoals de Noordsingel/Prins Bernardlaan en Heuvelweg/ Mgr. van Steelaan; wegnemen van knelpunten en aanleg van ontbrekende schakels.

Hinderlijke prefab drempel Damlaan
De voor fietsers hinderlijke drempel is na protest ingekort en later verwijderd.

IMG_2605

Fietstocht met wethouder Van Eekelen
Op 4 juni was er een fietstocht met de wethouder en ambtelijk gevolg om ter plekke de (te verwachten) fietsknelpunten in de Mall en bij de fietsroute N14 Sijtwende toe te lichten.

IMG_3193 2 – kopie

Fietsroute N14 Sijtwende
De gezamenlijke partijen studeren toch weer op een fietspad op de tunneldaken met fietsviaducten over de Noordsingel/Prins Bernhardlaan en Heuvelweg/Mgr. van Steelaan. Er komt hiervoor een participatietraject. Er is voorlopig nog geen antwoord op de zienswijzen bij het project ongelijkvloerse kruispunten A4 Haaglanden – N14. Het project ligt stil vanwege de stikstofproblematiek.