Jaarverslag 2014

Overleg met de gemeente

In 2014 is drie keer overlegd met verkeersambtenaren en één keer met de nieuwe wethouder voor verkeer Saskia Bruines (D66). Zij volgde na de gemeenteraadsverkiezingen in maart wethouder Peter van Ostayen (CDA) op. Belangrijke onderwerpen bij het overleg komen hierna aan de orde.

Herijking Verkeers- en vervoersplan 2014-2020

De doelstelling hierin is om het fietsverkeer met 30% te laten groeien. In onze reactie op het plan hebben we aandacht ge-vraagd voor belangrijke knelpunten zoals onvoldoende stallingvoorzieningen bij halten van trams en Randstadrail, fietsonvriendelijke verkeerslichtenregelingen, urgent onderhoud en te smalle fietspaden en -stroken. Van het uitvoeringsprogramma maken deel uit (onderzoek naar):

– aanleg van een verbindingsweg in Stompwijk voor ontlasting van de dorpskern. In samenhang hiermee worden de  Dr. Van Noortstraat en de Stompwijkseweg heringericht;

– fietsstalvoorzieningen bij halten van trams en Randstadrail. Om het grote tekort bij de halte Leidschendam-Voorburg op te lossen komen hier gestapelde rekken. 

Online enquête

Via een oproep in de lokale pers is een online enquête gehouden onder de inwoners van onze gemeente. Daarbij is gevraagd naar de knelpunten die zij al fietsend ervaren. De ontvangen informatie is besproken met de gemeente. De resultaten hiervan staan op onze website. Genoemd is o.a. dat fietsers veel hinder ondervinden van lange rijen wachtende auto’s voor de sluisbrug. Vooral op de kruising van de Damlaan/ Damplein/ Zaagmolenstraat is er dan geen doorkomen aan.

Als oplossing voor dit probleem ziet de gemeente het verminderen van de verkeersdruk met circulatiemaatregelen voor autoverkeer. In samenhang met de aanleg van een lokale oeververbinding bij de Klein Plaspoelpolder moet dit zorgen voor minder auto’s in het Damcentrum.

Bij de supermark op het Damplein is dringend behoefte aan uitbreiding van de fietsaanleunhekjes. Het wachten hierop hangt af van het onderzoek naar het plaatsen van ondergrondse containers.

Een ander knelpunt is de doorgaande fietsverbinding langs de N14. De kwaliteit hiervan laat op veel plaatsen te wensen over. De trajecten via woonstraten kunnen worden verbeterd door een inrichting als fietsstraat met asfaltverharding.

Andere klachten betreffen de onduidelijke situatie op de Weigelia. Ook over de (vele) verkeersdrempels op de Velostrada (Zijdesingel) is geklaagd.

 

Lokale aanpak veilig fietsen

We hebben een bijdrage geleverd aan het plan Lokale aanpak veilig fietsen. Bij dit plan wordt met eenvoudige, niet-kostbare maatregelen op korte termijn de verkeersveiligheid van fietsers verbeterd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verwijderen van niet-noodzakelijke afsluitpalen op fietspaden. Daar waar paaltjes niet kunnen worden gemist, om ongewenst autoverkeer te weren, komt duidelijke inleidende (ribbel)-markering. Inmiddels zijn veel paaltjes gesaneerd.

 

Projecten

Gereedgekomen is het definitieve ontwerp voor een fietsstraat op de Hoekweg. Deze weg is een traject van de sterroute van Den Haag – centrum naar het stadsdeel Ypenburg (Trekfietstracé).

Overleg was er over plannen voor verbetering en uitbreiding van regionale (snel)fietsroutes. Bij de sterroute Den Haag – centrum – Leidschenveen gaat het om het rechttrekken van het bochtige tracé bij de Kelten-laan.

Er is een plan in ontwikkeling om de snelfietsroute Velostrada tussen de N14 en Leiden te verlengen naar de NS stations Den Haag Mariahoeve, Laan van NOI en Hollands Spoor. Het tracé hiervoor gaat via de Appelgaarde, Populierendreef, Schipholboog – met een te realiseren fietstunnel onder Randstadrail – Nicolaas Beetslaan en de Van Alphenstraat.

 

Kwadrant

Als onderdeel van de herinrichting van het Kwadrant in het Damcentrum is een kortsluitende fietsroute gerealiseerd van de Damlaan richting Leidsenhage en de Voorburgseweg.

 

Fietsersbond Leidschendam-Voorburg

De werkgroep van actieve leden bestond in 2014 uit:

Jan Stoop (voorzitter) 3861681, Marianne Spieker (webmaster), 3176041 en Dick Breedeveld 3277496.

Het e-mailadres is:  [email protected]

De werkgroep heeft een eigen website: [email protected]

Iedere 6 weken wordt er vergaderd.

De werkgroep kan heel goed versterking gebruiken. We zoe-ken naar iemand met belang-stelling voor het volgen van het gemeentebeleid, waarbij de belangen van fietsers aan de orde zijn. Naast algemeen lid van de werkgroep richt de medewerker gemeentepolitiek zich hoofdzakelijk op:

  • het bestuderen van de inhoud en het volgen van de bestuurlijke behandeling van gemeentelijke plannen en maatregelen;
  • het schriftelijk en mondeling reageren hierop;
  • inspreken in onder meer de Commissie Openbaar Gebied van de gemeenteraad en op informatieavonden;
  • bijwonen regulier overleg van de Fietsersbond met de gemeente.

Meer informatie over de vacature is te vinden op onze website.