Jaarverslag 2018

Werkgroep Fietsersbond Leidschendam-Voorburg

De werkgroep van actieve leden heeft in 2018 zeven keer vergaderd.

Lid waren (met telefoonnummer):
– Jan Stoop, voorzitter tot 28 augustus;
– Marianne Spieker, webmaster 3176041;
– Dick Breedeveld, voorzitter vanaf 28 augustus 3277496;
– Rob Kniesmeijer, gemeentepolitiek 3861299;
– Jac Wolters en
– Ruben van der Vet.

Onze afdeling telde in 2018 263 leden. Met het overlijden van Jan Stoop op 28 augustus verliezen we een markante voorzitter.

foto Jan Stoop

Jan is voorzitter geweest sinds augustus 2004. Wij zijn Jan dankbaar voor zijn inzet en inbreng voor het verbeteren van de fietsvoorzieningen in onze gemeente. We zullen aan hem goede herinneringen bewaren. Op onze website staat het In memoriam van Jan Stoop. Dick Breedeveld is zijn opvolger. Sinds december versterkt Ruben van der Vet onze werkgroep.

Overleg met de gemeente
Regulier
Er is drie keer overlegd met verkeersambtenaren. Aan de orde kwamen o.a. de ontwikkeling, aanleg en verbetering van fietsverbindingen, de uitvoering van fietsprojecten en de afdoening van meldingen op het meldpunt van de landelijke Fietsersbond. We hebben ingesproken over het ontwerp van de fiets(parkeer)voorzieningen in het winkelcentrum Mall of the Netherlands.
Raadsverkiezingen 2018
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen is Astrid van Eekelen (VVD) de nieuwe wethouder voor verkeer. In het coalitieakkoord staat onder meer dat er een gemeentelijk fietsplan zal worden opgesteld voor veilige fietspaden, met name bij scholen en drukke ontsluitingswegen. Hierin is aandacht voor alle drie de kernen van de gemeente. Ook wordt ingezet op meer fietsenstallingen op drukke plekken zoals winkelcentra en in woonwijken, waar bewoners niet standaard een fietsenstalling bij hun huis hebben. Voor dit plan hebben we in 2017 voorstellen gedaan en suggesties gevraagd aan de inwoners van Leidschendam-Voorburg via onze website. Met de collegewisseling is het eerdere besluit om geen nieuwe oeververbinding aan te leggen over de Vliet – voor ontlasting van het Damcentrum – aangehouden. De mogelijkheden voor de eventuele aanleg van een brug worden opnieuw bestudeerd. Voor de eerder voorgestelde verbetering van de afwikkeling van het fietsverkeer op het Damplein heeft dit geen gevolgen. Het gaat hierbij om de aanleg van een verkeersplateau om de snelheid van het autoverkeer te verlagen en om het regelen van de voorrang voor fietsers op de route Damlaan/Damstraat.

Damlaan
Damplein

Ook de geplande herinrichting van de Wijkerlaan als schoolzone staat niet ter discussie.

(Snel)fietsroutes
Den Haag centrum – Leidschenveen
Van deze regionale sterroute is het traject Mgr. van Steelaan – Spinozalaan langs Randstadrail verbeterd door de aanleg van een direct tracé over de gehele lengte.

trace-RR

Als onderdeel van de sterroute heeft de Rembrandtlaan een aanliggend, verhoogd fietspad gekregen.

Rembrandtlaan

Verlengen Velostrada
De Appelgaarde en de Populierendreef zijn in verband met de verlenging van de Velostrada ingericht als fietsstraat. Via de Schipholboog sluit de snelfietsroute aan op het Boekweitkamp in Den Haag. Bij de verkeerslichten op de kruising met de HofzichtIaan krijgen fietsers in een latere fase prioriteit. In de toekomst zal de route verder worden doorgetrokken in de richting van station NS Hollands Spoor via de Beetslaan en Van Alphenstraat.

verlengen-Velostrada

Mall of the Netherlands
Uit het gevoerde overleg met de gemeente en Unibail Rodamco, de projectontwikkelaar van het te vernieuwen en uit te breiden winkelcentrum Leidsenhage tot Mall of the Netherlands, is gebleken dat de kwaliteit van de toekomstige fietsvoorzieningen te wensen over laat.
Het gaat hierbij om onduidelijkheid over het realiseren van bewaakte fietsenstallingen, het asfalteren van fietspaden en een krappe indeling van de Weigelia met een smal fietspad. In de beeldvormende raad van 9 oktober hebben we hier aandacht voor gevraagd.

Mall-of-the-Netherlands

Ongelijkvloerse kruisingen N14
Het ontwerp voor de ongelijkvloerse kruisingen in de N14 bij de Noordsingel/Prins Bernardlaan en de Heuvelweg/Mgr. van Steelaan gaat uit van het opheffen van de gelijkvloerse, met verkeerslichten geregelde, fietsoversteekplaatsen parallel aan de N14.

kruising-N14
kruising-N14-3

De reden hiervoor is het vergroten van de capaciteit voor het autoverkeer. Gedacht wordt aan vervanging van de oversteekplaatsen met fietsviaducten. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van het tunneldak. Tegenover het voordeel van het ontbreken van wachttijd bij verkeerslichten staat als (groot) nadeel (te) steile hellingen voor het (lokale) fietsverkeer zoals nu bij de Via Donizetti over de N14.

kruising-N14-2

Asfalteren fietspaden
In het kader van het programma van het jaarlijks asfalteren van 500m fietspad met tegels hebben de paden bij tennispark Overdam, de Via Donizetti en de Mgr. van Steelaan (het gedeelte Spinozalaan-Kon. Julianalaan) een rood asfaltdek gekregen.

asfalteren

Fietsparkeren Randstadrail
De fietsenstalling bij de halte Leidschendam-Voorburg van Randstadrail is vernieuwd en uitgebreid van 310 naar 541 plaatsen.

RRstation

Fietskeuring scholen
We hebben meegedaan aan het keuren van fietsen bij 10 basisscholen. Voor het praktische verkeersexamen moeten de fietsen ten minste voldoen aan 15 eisen t.a.v. het stuur, de bel, remmen, profiel van de banden, spaken, trappers, zadel en ketting. De meeste fietsen verkeerden in goede staat.

IMG_7003-fietskeuring-2018

Meldpunt Fietsersbond
Beoordeeld zijn 4 meldingen over fietsknelpunten op de site van het landelijke meldpunt. De meldingen betreffen de afwikkeling van het fietsverkeer bij het Damplein, hobbelige verharding op de Oostvlietweg (2X) en een conflict met fietsers bij de verkeerslichten op de kruising van de Mgr. van Steelaan met de Kersengaarde.