Suggesties voor het programma

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De lokale afdeling van de Fietsersbond heeft suggesties gedaan voor het opstellen van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hieronder vind je de brief die de afdeling eind september heeft gestuurd naar alle politieke partijen. In de brief wordt een toelichting gegeven waarom de afdeling maatregelen voor fietsers urgent vindt, in de bijlage doen we voorstellen voor concrete maatregelen.

Autonome ontwikkelingen
De komende jaren neemt de mobiliteit toe. Er is in onze regio sprake van economische groei; steeds meer bedrijven, instellingen en mensen willen zich vestigen in onze regio. Het ruimtelijk beleid van onze gemeente, metropoolregio, provincie en rijk is erop gericht dat het groene gebied gespaard wordt en dat er gebouwd wordt in de bebouwde kom. Beide factoren betekenen dat mensen meer reizen voor werk, school en vrije tijdsbestedingen op dezelfde routes als nu. Ze reizen immers van globaal dezelfde herkomsten naar globaal dezelfde bestemmingen. Er komen in onze gemeente daarom veel meer automobilisten, openbaar vervoerreizigers en fietsers bij op grofweg dezelfde infrastructuur als nu. De gemeente hoeft niets te doen en toch komen er veel fietsers bij. Op diverse routes is nu al in het spitsuur op meerdere fietsroutes (met name van en naar scholen) nu al sprake van concentratie van fietsers die een (te) grote belasting vormen voor een goede doorstroming van het overige verkeer. En soms hinderen al deze fietsers elkaar.

Niet alle fietsen zijn gelijk. Fietsers gebruiken meer verschillende modellen, breder, langer en sneller! Wij maken ons met name zorgen dat fietsers met een groot verschil in snelheid over hetzelfde netwerk rijden. Er rijden in de nabije toekomst veel meer fietsers over dezelfde fietspaden als nu en dat doen ze dan met kinderfietsjes, omafietsen, oude fietsen, nieuwe fietsen, bakfietsen, fietsen met mandjes, racefietsen, elektrische fietsen en op speed pedelecs.

Duurzaamheid, volksgezondheid en luchtkwaliteit
Tegelijkertijd ligt er een grote opgave voor overheden om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, de volksgezondheid op en rond wegen te verbeteren en om te voldoen aan Europese normstelling voor luchtkwaliteit. Ook onze gemeente zal hiervoor maatregelen moeten treffen. Een voorbeeld is de verkeerssituatie rond de sluisbruggen en het Damplein in Leidschendam. Ook op en rond andere wegen is sprake van luchtverontreiniging, geluidsoverlast, verkeersonveiligheid of druk tot zeer druk autoverkeer dat kruispunten en wegen (te) zwaar belast. Op deze beleidsterreinen kan het stimuleren van fietsen helpen. Er gaan al veel meer mensen fietsen in de komende jaren vanuit autonome ontwikkeling. Als onze gemeente een groene, leefbare gemeente wil blijven, dan zou het zou het goed zijn, als er nog meer mensen gaan fietsen. Dat is goed voor de omgeving (want fietsen is schoon en stil), dat is goed voor de fietsers (want fietsen is gezond) en dat is goed voor de portemonnee van de gemeente (want fietsen is goedkoop).

De Fietsersbond meent dat de fiets de komende jaren een grotere rol kan spelen bij het bereiken van doeleinden op het gebied van verkeer, duurzaamheid, leefbaarheid en volksgezondheid. De potentie voor verdere groei van het fietsverkeer bovenop de autonome groei is groot! In gemeenten als Nijmegen, Groningen, Houten en – dichterbij – Rotterdam zijn naar verhouding veel meer fietsers dan in Leidschendam-Voorburg. Het is dus niet zo dat in onze gemeente het wiel (opnieuw) hoeft uitgevonden te worden. Er zijn lessen te leren vanuit al deze gemeenten.

Wat wil de Fietsersbond?
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zeker geen slecht fietsbeleid. Er zijn de afgelopen jaren zinvolle investeringen geweest in fietsroutes en in fietsvoorzieningen in de vorm van nietjes en stallingen. En met het raadsbesluit in juni van dit jaar over fietsbeleid zijn er extra investeringen en beleidsmaatregelen aangekondigd. In onze gemeente dient er echter letterlijk meer ruimte komen voor fietsers. Meer en bredere fietsroutes, meer stallingen bij openbare voorzieningen, meer stallingen voor bewoners die geen stallingsmogelijkheid thuis hebben en stimulering van fietsen op alle niveaus van het gemeentelijk beleid.

De Fietsersbond afdeling Leidschendam-Voorburg meent dat er om de autonome groei op te vangen en om de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van volksgezondheid, leefbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en mobiliteit te realiseren een schaalsprong nodig is en een meerjarig investeringsprogramma. Wij vragen u daarom in uw verkiezingsprogramma een meerjarig fietsbeleid te ontwikkelen. In de bijlage bij deze brief geven we u een uitgebreide, maar niet volledige lijst met mogelijke maatregelen mee voor uw programma.

 

Bijlage met aandachtspunten voor fietsbeleid

Inpassing fietsbeleid in gemeentelijk beleid

 • De gemeente zet vol in op groei van het fietsgebruik bovenop de autonome groei van het fietsverkeer.
 • Betrek het onderwerp fiets zo veel mogelijk bij andere beleidsterreinen, zoals het klimaatbeleid, actieplannen voor betere luchtkwaliteit, maatregelen tegen bewegingsarmoede en overgewicht. Probeer daarbij het fietsen zoveel mogelijk te stimuleren!
 • Zorg bij elk ruimtelijk plan voor aandacht voor fietsers en fietsvoorzieningen.
 • Ga bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van “omgekeerd ontwerpen”: ga uit van ontsluiting en mobiliteit van het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en ontwerp pas daarna de auto-ontsluiting.
 • Zorg in elk geval dat bij aanpassingen van wegen, vervanging van rioleringen en aan andere werkzaamheden in de openbare ruimte aandacht is voor verbeteringen van fietspaden en fietsvoorzieningen. Dat gebeurt nu niet altijd!
 • Verdubbel het bedrag in de gemeentebegroting voor fietsinfrastructuur, formuleer concrete doelen voor het gemeentelijk beleid en monitor de uitvoering van het beleid.
 • Zorg voor een goede bewegwijzering voor doorgaande en recreatieve fietsers. Verwijs fietsers op recreatieve fietsroutes naar plekken met horeca; dat is goed voor het ondernemersklimaat.

Fietsinfrastructuur

 • Er is uitbreiding van het fietsnetwerk nodig. De Fietsersbond heeft daarom het afgelopen jaar gepleit voor het stapsgewijs realiseren van een snelfietsroutenetwerk. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbetering van een centrale route vanaf het sportpark Kastelenring, via Prinsenhof, Leidsenhage, Sportpark Duivensteijn, het Veurselaantje, het Essenpad, de Prinses Margrietlaan en dan doortrekken via de Overburgkade. Daarmee worden belangrijke bestemmingen als scholen en winkelcentra voor vele fietsers veiliger en schoner ontsloten.
 • De Velostrada is volgens de leden van de Fietsersbond het mooiste fietspad van Leidschendam-Voorburg. Pak samen met de buurgemeenten en Haaglanden meer van deze routes op deze manier aan!
 • Gelukkig zijn vele fietspaden redelijk breed, maar er zijn ook veel smalle fietspaden. Vanwege de toenemende mobiliteit en de toenemende variatie van fietsers is verbreding in dat geval wenselijk. Indien er toch al werkzaamheden plaatsvinden, verdient het aanbeveling na te gaan of het mogelijk is het fietspad te verbreden.
 • Bij aanleg en beheer en onderhoud van fietsroutes wordt minimaal uitgegaan van de landelijke CROW-richtlijnen.
 • De gemeente asfalteert tenminste één kilometer fietspad per jaar.De gemeente gebruikt voor de fietspaden het hoogste onderhoudsniveau en geeft bij gladheidbestrijding prioriteit aan de (hoofd)fietsroutes.

Stallingen en andere voorzieningen

 • Zorg voor oplaadpunten bij winkelcentra, het raadhuis, bibliotheken, de sluis en in de Herenstraat.
 • Monitor tenminste twee keer per jaar de bezetting van stallingen en nietjes en plaats tijdig nieuwe rekken en nietjes bij.
 • Zorg voor voldoende stallingen bij winkelcentra, OV-haltes, sportcentra, de sluis en de Herenstraat en geef fietsers de gelegenheid hun fiets veilig aan te binden.
 • Maak het mogelijk voor bewoners zonder mogelijkheid voor stalling van hun fiets thuis om deze te stallen in een collectieve stalling op straat.

Verkeersveiligheid

 • Laat alle brom- en snorfietsen, scooters en speed pedelecs in de bebouwde kom op de weg rijden.
 • Maak de ruimte van fietspaden groter door de randen naast het pad veilig overrijdbaar te maken, bijvoorbeeld door een ribbelstrook. Maak ‘vergevingsgezinde’ afscheidingen.
 • Besteed in het verkeersveiligheidsplan speciale aandacht aan fietsende kinderen en ouderen en evalueer elke twee jaar of de genomen maatregelen voldoen.
 • Fietsvriendelijk afstellen van verkeerslichten is gewenst en de detectie van fietsen dient bij vele verkeerslichten te worden verbeterd. Vervang kruisingen met verkeerslichten door rotondes met fietsers in de voorrang.
 • Onderhoud fietsvoorzieningen voldoende en tijdig!

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *